新威尼斯app|官网


Timoore Light Line - nowe, ni?sze ceny naszych kolekcji !

Wreszcie nadszed? czas na ni?sze ceny - równie? w firmie Deffine Furniture!
Do chwili obecnej proponowali?my naszym Klientom jedynie produkty premium o relatywnie wysokiej warto?ci w?asnej, których wysoka cena nie by?a jedynie wynikiem naszych decyzji biznesowych, ale przede wszystkim pochodn? jako?ci i kosztu materia?ów, z których zrobione s? meble.Fani motoryzacji, decyduj?c si? na zakup nowego auta zawsze maj? do wyboru co najmniej kilka mo?liwo?ci: klas? ekonomiczn? w rozs?dnej cenie lub „pe?n? opcj?” dla wymagaj?cych, czyli wersj? najbogatsz?. Wychodz?c  z podobnego za?o?enia, postanowili?my zmieni? si? dla Państwa i dostosowa? nasz? ofert? do wymagań ró?nych Klientów. Coraz wi?ksza rzesza rodziców ceni sobie trendy, design i mo?liwo?? cz?stych zmian aran?acji wn?trza, a co za tym idzie elastyczn? cen? rynkow?. Z naszej obecnej oferty stworzyli?my op?acaln? alternatyw? - równoleg?? lini? naszych najciekawszych kolekcji, pod now? grup? produktow?: „Timoore Light Line". Kupuj?cy, si?gaj?c po  równoleg?e produkty z linii "Timoore Light Line" b?dzie mia? teraz mo?liwo?? wyposa?enia pokoju równie efektownie, ale w znacznie l?ejszej cenie.

Informujemy, ?e oferta cenowa „Timoore Light Line” b?dzie zawiera?a wprowadzenie nowych, nieco zmienionych wymiarów mebli oraz alternatywnych materia?ów do  znanych kolekcji Simple, First, Limo, Frame, Clariss i PLUS.

Nasze podstawowe kolekcje „Timoore Design”, w obecnej wersji zostan? w cennikach obowi?zuj?cych aktualnie, natomiast linia „Timoore Light Line” b?dzie zamieszczona w nowej propozycji cenowej jako opcja do wyboru.

Liczymy, ?e nasza propozycja spodoba si? rodzicom ceni?cym dobry design oraz wysok? jako?? mebli w nowej, atrakcyjnej cenie!

新威尼斯app