新威尼斯app|官网


Info/ Wspó?praca


 

Bezpieczeństwo

 

 

 

BEZPIECZE?STWO i ERGONOMIA

 

Marka TIMOORE przyk?ada szczególn? uwag? do kwestii bezpieczeństwa i ergonomii swoich produktów. Ju? podczas tworzenia wst?pnych koncepcji naszych mebli staramy si? eliminowa? niebezpieczne elementy takie jak ostre kraw?dzie, naro?niki czy niestabilne elementy meblowe. W niektórych naszych meblach wprowadzany tak?e dodatkowe zabezpieczenia. Takie chocia?by jak mo?liwo?? mocowania mebli bezpo?rednio do ?ciany. U?ywamy sprawdzonych, certyfikowanych materia?ów i podzespo?ów meblowych czego dowodem s? zamieszczone poni?ej certyfikaty.

 

 

 

W razie jakichkolwiek w?tpliwo?ci, uwag lub sugestii prosimy o bezpo?redni kontakt z biurem obs?ugi klienta.

 

新威尼斯app