新威尼斯app|官网


Aktualno?ci


 

“ Te meble s? zupe?nie inne od tych, które widuj? w sklepach. Dla mnie jest wa?ne, ?e s? tak solidnie wykonane. Wiadomo  co potrafi? dzieci, a moje to ju? szczególnie :). No i bardzo fajne kolory. Takie ?ywe i radosne...”

    EDYTA z LUBLINA

 

“ Fotelik jest super !
  Zreszt? wszystkie s? fajne, ale fotelik najfajniejszy. Mojemu brzd?cowi bardzo by sie spodoba?".

    MARCIN z POZNANIA

 

 

Aktualno?ci

 

 

 

 

 Kolekcja CALLin- super sesja w totodesign.pl !

 

 

 

  

 

Najnowsza Kolekcja CALLin ju? w sprzeda?y!

 

 

Je?li wpada? w go?ci - to tylko z CALLINEM! Je?li gra? w karty - to tylko z CALLINEM! Je?li po wizycie znajomych pada? ze zm?czenia – to tylko z CALLINEM! Z jedn? sof? jeste? w stanie zrobi? wszystko, a nawet mo?esz sny kra??!

 

 

Tkanina ze znakiem OEKO - TEX w produktach TIMOORE

 

 

W zwi?zku z tym, ?e z wyrobami w?ókienniczymi jeste?my ca?y czas w bliskim kontakcie, warto zadba? o to, ?eby by?y one wolne od szkodliwych dla naszego zdrowia substancji. W trosce o najwy?sz? jako?? i tym samym o bezpieczeństwo naszych dzieci, ca?y czas staramy si? ulepsza? ofert? TIMOORE'a. Tym razem mamy co? specjalnego dla nawet najbardziej wymagaj?cych u?ytkowników mebli.

 

Nowa dost?pna tkanina (do wyboru w ka?dej kolekcji Timoore'a, bez dodatkowych op?at) jest oznaczona wiod?cym w ?wiecie znakiem bezpieczeństwa wyrobów w?ókienniczych – OEKO-TEX. Symbol ma na celu zapewnienie, ?e produkt jest wolny od szkodliwych substancji w st??eniach maj?cych negatywny wp?yw na stan zdrowia cz?owieka. Ten znak jest potwierdzeniem tego, ?e produkt zosta? przebadany przez niezale?ny instytut badawczy pod k?tem 100 parametrów istotnych dla zdrowia i uzyska? pozytywne wyniki.

 

Decyduj?c si? na now? tkanin? z oznaczeniem OEKO-TEX dost?pn? w TIMOORE, mamy pewno??, ?e nasze dzieci s? w najlepszych r?kach. Oprócz bezpieczeństwa, mo?emy rozkoszowa? si? jej przyjemn? dla skóry i ciekaw? dla oka - wyt?aczan? faktur?.

 

 

 

Kolekcja Elle Special!

        Kolekcja „Elle Special”  to zestaw mebli dzieci?co – m?odzie?owych z unikalnym po??czeniem prostoty stylu z ró?norodno?ci? tkanin. Najmodniejsze wzory: groszki, gwiazdki czy chevron z ca?? pewno?ci? nadadz? indywidualny charakter ka?demu wn?trzu. Za pomoc? naszych tkanin b?dziesz móg? zmienia? wygl?d pokoju, kiedy tylko przyjdzie Ci na to ochota. Obejrzyj nasze inspiracje i wybierz te „uszyte” na Twoje potrzeby!

  Wi?cej info o nowo?ciach w zak?adce kolekcja:

 

 

 

Nowe, ni?sze ceny naszych bestsellerowych kolekcji!

 

 

Wreszcie nadszed? czas na ni?sze ceny - równie? w firmie Deffine Furniture!
Do chwili obecnej proponowali?my naszym Klientom jedynie produkty premium o relatywnie wysokiej warto?ci w?asnej, których wysoka cena nie by?a jedynie wynikiem naszych decyzji biznesowych, ale przede wszystkim pochodn? jako?ci i kosztu materia?ów, z których zrobione s? meble.

Fani motoryzacji, decyduj?c si? na zakup nowego auta zawsze maj? do wyboru co najmniej kilka mo?liwo?ci: klas? ekonomiczn? w rozs?dnej cenie lub „pe?n? opcj?” dla wymagaj?cych, czyli wersj? najbogatsz?. Wychodz?c  z podobnego za?o?enia, postanowili?my zmieni? si? dla Państwa i dostosowa? nasz? ofert? do wymagań ró?nych Klientów. Coraz wi?ksza rzesza rodziców ceni sobie trendy, design i mo?liwo?? cz?stych zmian aran?acji wn?trza, a co za tym idzie elastyczn? cen? rynkow?. Z naszej obecnej oferty stworzyli?my op?acaln? alternatyw? - równoleg?? lini? naszych najciekawszych kolekcji, pod now? grup? produktow?: „Timoore Light Line". Kupuj?cy, si?gaj?c po  równoleg?e produkty z linii "Timoore Light Line" b?dzie mia? teraz mo?liwo?? wyposa?enia pokoju równie efektownie, ale w znacznie l?ejszej cenie.

Informujemy, ?e oferta cenowa „Timoore Light Line” b?dzie zawiera?a wprowadzenie nowych, nieco zmienionych wymiarów mebli oraz alternatywnych materia?ów do  znanych kolekcji Simple, First, Limo, Frame, Clariss i PLUS.

Nasze podstawowe kolekcje „Timoore Design”, w obecnej wersji zostan? w cennikach obowi?zuj?cych aktualnie, natomiast linia „Timoore Light Line” b?dzie zamieszczona w nowej propozycji cenowej jako opcja do wyboru.

Liczymy, ?e nasza propozycja spodoba si? rodzicom ceni?cym dobry design oraz wysok? jako?? mebli w nowej, atrakcyjnej cenie!

 

 

 

 

Nowe ekspozycje mebli Timoore w Katowicach!

 

Zapraszamy do sprawdzenia du?ej ekspozycji naszym mebli w nowo otwartym salonie NATURA HOME! Teraz obejrzysz nasze bestsellerowe kolekcje SIMPLE, BEEP, FRAME i FIRST w Katowicach! Salon mie?ci si?  na terenie TTW Home, Al. Ro?dzieńskiego 191. Skontaktuj si? ze sklepem dzwoni?c na numer 0 790 803 0800 790 803 080 lub napisz mail salonnaturahome@gmail.com. Zapraszamy !


 

 

 

Nowa kolorystyka kolekcji CLICK.

pi?tek 21 lutego 2014

 

Przedstawiamy zupe?nie now? ods?on? popularnej serii mebli m?odzie?owych - Click. Tym razem proponujemy kolekcj? w stylowej, bia?ej kolorystyce. Bry?y uzupe?nione s? o trzy ró?ne kolory uchwytów – bia?e, grafitowe i w naturalnym drewnie d?bowym. Nowe, jasne kolory mebli stwarzaj? ogromne mo?liwo?ci aran?acyjne, w których mele Click b?d? doskona?? podstaw? dla dalszych, twórczych poszukiwań, zestawień i kompozycji. 

 

Stwórz wn?trze idealnie dopasowane do Ciebie. Wykorzystaj meble Click i wykreuj swoj? w?asn?, unikaln? przestrzeń. Dopasuj kolor ?cian, uzupe?nij oryginalnymi dodatkami, a wszystko to na bazie uniwersalnych mebli Click.

 

Poni?ej prezentujemy aran?acj? pokoju nastolatki z wykorzystaniem nowych mebli Click. W aran?acji u?yto tak?e produktów Present Time partnera marki Timoore.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolekcja PLUS w nowej ods?onie!

pi?tek 24 stycznia 2014

 

Z dum? prezentujemy now? ods?on? kolekcji PLUS.  W jej sk?ad wchodzi sofa z funkcj? spania (do wyboru kilkadziesi?t kolorów), pi?trowe ?ó?ko, wieszak w kszta?cie chmurki, drzewko -rega? w kilku soczystych kolorach, kolorowe pó?ki w kszta?cie kwadratów oraz ramki na zdj?cia. Mamy nadziej?, ?e zdob?dzie serca Państwa i dzieci!

 

 

 

 

 

 

   

 

Znak jako?ci KID ZONE przyznany kolekcji PLUS!

?roda 11 wrze?nia 2013

 

 

Z wielk? rado?ci? informujemy, ?e nasze designerska kolekcja PLUS otrzyma?a w?a?nie certyfikat ZNAK JAKO?CI KID ZONE za najwy?szy standard wykonania i poziom bezpieczeństwa.

Wyró?nionym firmom patronuje Rzecznik Praw Dziecka pan Marek Michalak. Certyfikat jest wyrazem uznania za wysi?ek wk?adany przez nas w celu dostosowania naszych produktów do najwy?szych standardów. Ma te? na celu wy?onienie i uhonorowanie marek, które przez sta?e podnoszenie standardów osi?gaj? najwy?sz? jako?? i wysoki poziom bezpieczeństwa oraz wprowadzaj? nowoczesne rozwi?zania pro-dzieci?ce.

 

Duma rozpiera Timoore'a  :)))


   

TIMOORE w programie „Buduj z energi?".

poniedzia?ek 17 czerwca 2013

 

 

8 czerwca ruszy?a d?ugo oczekiwana transmisja programu w TVP Info o tytule „Buduj z energi?".

Jest to seria odcinków po?wi?cona ekologicznym rozwi?zaniom nowoczesnego budownictwa. Program emitowany jest z domu wzorcowego w Micha?owicach pod Krakowem, w którym ju? zamieszkali rodzice wraz z siedmioletnim ch?opcem. Niezmiernie mi?o jest nam poinformowa?, ?e pokój dzieci?cy zosta? wyposa?ony w meble z kolekcji Limo, Plus i Simple wraz z dodatkami aran?acji wn?trz. Obejrzyjcie niezwyk?y dom, który praktycznie w ca?o?ci zbudowany jest ze styropianu. Jeste?my niezwykle dumnie, ?e to w?a?nie meble TIMOORE wyposa?aj? dzieci?cy pokój.

 

Link do strony programu „Buduj z energi?" :

http://eko-budowanie.pl/

Link do profilu YouTUBE programu „Buduj z energi?" :

http://www.youtube.com/channel/UCIoLvOCfECPTUHSWTcXyj-g?feature=watch

Przyk?adowy odcinek programu „Buduj z energi?" :

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jgMppuATcrU#!

 

Zapraszamy do ogladania!

  

 

新威尼斯app