新威尼斯app|官网


Kolekcja


 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOFT ?ó?ko pi?trowe

oznaczenie produktu:

PL-04-X-X-X (?ó?ko pi?trowe)

PL-05 (pojemnik na po?ciel)

PL-06-B,  PL-06-G, PL-06-O, PL-06-P, PL-06-GR (materac)

PL-07-BLACK, PL-07-WHITE (ekspandery)

 

 

Opis:

Wyj?tkowe, funkcjonalne, o niepowtarzalnym wzornictwie i unikalnych rozwi?zaniach konstrukcyjnych - nowe ?ó?ko pi?trowe LOFT to oferta dla wszystkich, którzy szukaj? dla swoich dzieci niebanalnych, oryginalnych, a przy tym praktycznych mebli. 

W ?ó?ku pi?trowym LOFT zastosowano kilka interesuj?cych rozwi?zań technologicznych. Ca?a struktura mebla opiera si? o kolorowe, lakierowane panele, które po po??czeniu ze sob? tworz? plecy ?ó?ka.  W panelach zosta?o nawierconych szereg otworów, które stanowi? baz? dla samej konstrukcji, jak i specjalnie zaprojektowanych akcesoriów meblowych (wieszaków, pó?ek, ekspanderów). W ofercie ?ó?ka znajduje si? zestaw 18 ekspanderów (gumek w oplocie), dzi?ki którym mo?na w prosty sposób umieszcza? na plecach ?ó?ka notatki, terminy randek, zdj?cia, rysunki, a nawet przytulanki. Expandery s? w osobnej pozycji cenowej naszej oferty. Oprócz ekspanderów, dost?pne mamy (opcjonalnie) wieszaki, oraz pó?ki, które w istotny sposób zwi?kszaj? funkcjonalno?? mebla. 

Loft to wygodna przestrzeń dla dwojga rodzeństwa, nawet ma?a powierzchnia pokoju mo?e zosta? w pe?ni wykorzystana. Oba ?ó?ka wyposa?one s? w zapewniaj?ce odpowiednie spr??ynowanie wk?ady listewkowe. Dodatkowo (opcjonalnie) ?ó?ko mo?na doposa?y? w pojemniki na po?ciel.

Zarówno panele jak i zag?owie oraz zanó?e górnego ?ó?ka dost?pne s? w sze?ciu ró?nych kolorach. Panele oferowane s? w dwóch zestawach po dwa panele w ka?dym zestawie. Oznacza to, ?e mo?na wybra? inny kolor do ka?dego z zestawu (kompletu dwóch paneli).

Kompaktowe wymiary, olbrzymia ilo?? kombinacji kolorystycznych, dodatkowe, unikalne akcesoria –  to  cechy nowego, innowacyjnego ?ó?ka pi?trowego marki TIMOORE. 

 

 Boczne ramy ?ó?ka, oraz drabinka wykonane s? z litego drewna bukowego. Zanó?e i zag?owie dolnego ?ó?ka, pojemniki na po?ciel wykonane s? p?yty okleinowanej naturalnym fornirem bukowym.

 

Uwaga! 

W podstawow? cen? ?ó?ka wchodzi marker przeznaczony do rysowania po tylnych panelach ?ó?ka.

Materace, expandery, pojemniki na po?ciel, wieszaki, pó?ki, oraz inne dodatkowe akcesoria stanowi? osobn? pozycj? cenow?.

Wymiary materacy pasuj?cych do ?ó?ka pi?trowego LOFT wynosz? 80x180x15 cm. Przeznaczone dla dzieci 6+

 


 

G?ówne cechy:

  • oryginalne wzornictwo
  • stabilna konstrukcja umo?liwiaj?ca mocowanie do ?ciany
  • konstrukcja pleców umo?liwiaj?ca mocowanie dodatkowych akcesoriów (wieszaki, ekspandery, pó?ki)
  • mo?liwo?? dwustronnego mocowania drabinki (do wyboru lewa lub prawa strona)
  • ró?ne warianty kolorystyczne pleców, zanó?a i zag?owia
  • 18 funkcjonalnych ekspanderów (gumek w oplocie) -opcja

 

Wymiary ?ó?ka:

  • wysoko??: 180 cm
  • szeroko??: 191 cm
  • g??boko??: 110 cm

*producent zastrzega sobie prawo do zmiany wymiarów produktu.

 

 

 

 

 

Kolorystyka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新威尼斯app